[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިލައްވާތޯ؟ (1)

އައްޡުލްމު (އަނިޔާވެރިކަން) ބެހިގެންވަނީ ތިންބަޔަށެވެ. އެއީ:

1-ﷲތަޢާލާގެ ޙައްޤުތަކުގައި އިންސާނާ އަނިޔާވެރިވުން.

މިސާލު: އަޅުކަންކުރުމުގައި އެއިލާހާއި އެހެންފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށް އެއިލާހަށް ޝަރީކުކުރުން. މިއީ އެންމެ ބޮޑުވެގެންވާ އަނިޔާވެރިކަމެވެ.

2-އިންސާނާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވުން.

މިސާލު: އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތަޙައްމުލު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަންތައް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ޖެއްސުން.

3-އެހެނިހެން މީސްމީހުންނަށް އަނިޔާވެރިވުން.

މިސާލު: ޙައްޤަކާއި ނުލައި މީހަކު މެރުން. މިއީ އެހެންމީހަކަށް ދެވޭނޭ އެންމެބޮޑު އަނިޔާއެވެ.

__________________________

މި ސިލްސިލާގެ އެހެންބައިތައް ބެއްލެވުމަށް