[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތަކީ ކޮބާ؟

އަހުލުއްސުންނާ  ވަލްޖަމާޢަތަކީ (أهل السنة والجماعة) ކޮބާ؟

 

ޖަވާބު: އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތަކީ ސުންނަތުގައި ބާރަށްހިފަހައްޓައިގެންތިބި މީހުންނެވެ. އަދި އޭގެ މައްޗަށް ޖަމާވީ މީހުންނެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ އެނޫން އެއްޗެކާ ދިމާއަށް މޫނު އަނބުރާ ބައެއްނޫނެވެ. ޢިލްމީ ޢަޤަދީ މަސްއަލަތަކުގައާއި ޢަމަލީ ޙުކުމީ މަސްއަލަތަކުގައެވެ.

އެބައިމީހުންނަށް އަހުލުއްސުންނާ ކިޔުނީ އެހެންވެއެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ އޭގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓާ ބަޔަކަށްވާތީއެވެ. އަދި ‘ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިން’ މިފަދައިން ކިޔުނީ އޭގެ މައްޗަށް [އެބަހީ: ސުންނަތުގެ މައްޗަށް] އެބައިމީހުން ޖަމާވާތީއެވެ.

ބިދުޢަވެރިންގެ ޙާލާމެދު ތިބާ ވިސްނާފިކުރުކޮށްފިނަމަ އެބައިމީހުން ޚިލާފުވެފައި ވަނިކޮށް ތިބާއަށް ފެންނާނެއެވެ. އެބައިމީހުން އެތިބި ޢަޤަދީ މަންހަޖުގައި ނުވަތަ ޢަމަލީ މަންހަޖުގައެވެ. އޭގެން ދަލީލުކުރަނީ އެބައިމީހުން އެތިބީ ސުންނަތާ ދުރުގަކަމެވެ. އެއީ އެބައިމީހުން ބިދުޢަތައް އެހަދާ މިންވަރަކުންނެވެ. [1]

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙުލް ޢުޘައިމީން رحمه الله

فتاوى أركان الإسلام / ص: ٢١ / طبعة: دار الثريا للنشر

___________________________________

[1] “ޢަޤީދަތުލް ވާސިޠިއްޔާ” އޭ ކިޔުނު ފޮތުގެ ޝަރަހައިގައި ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޞާލިޙުލް ފައުޒާން حفظه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

“… އެބައިމީހުންނަށް އަހްލުއްސުންނާ އޭ ކިޔުނީ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތާއި ބަސްތަކަށް ނިސްބަތްނުވެ، ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތަށް އެބައިމީހުން ނިސްބަތްވާތީއެވެ. އެއީ ބިދުޢަވެރިންނާ ޚިލާފަށެވެ. ބިދުޢަވެރިން ނިސްބަތްވަނީ އެބައިމީހުންގެ ބިދުޢަތަކާއި މަގުފުރެދުންތަކަށެވެ. އެއީ ޤަދަރީންނާއި މުރުޖިއާއިންފަދައިންނެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު އެބައިމީހުންގެ އިމާމަށްވެސް ނިސްބަތްވެއެވެ. އެއީ ޖަހްމީން ފަދައިންނެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު އެބައިމީހުންކުރާ ނުބައި ޢަމަލަށްވެސް ނިސްބަތްވެއެވެ. އެއީ ރާފިޟާއިންނާއި ޚަވާރިޖުންފަދައިންނެވެ.

ބަހުގެ ގޮތުން (އަލްޖަމާޢާ) އަކީ: މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް ޖަމާވީ މީހުންނެވެ. މިތާގައި މުރާދަކީ: ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ޘާބިތުވީ ޙައްޤުގެ މައްޗަށް ޖަމާވީ މީހުންނެވެ. އެއީ ޞަޙާބީންނާ އަދި އިޙްސާންތެރިކަމާއެކު އެބޭކަލުންނަށް ތަބާވީ މީހުންނެވެ. އެއީ މަދު ބައެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސްއެވެ…”

ބައްލަވާ: شرح عقيدة الواسطية للفوزان / ص: 20/ طبعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية