[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ރުކުނުލް ޔަމާނީއަށް އިސްތިލާމްކުރުން

ރުކުނުލް ޔަމާނީއަށް އިސްތިލާމުކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

ޠަވާފުގެ ކޮންމެ ބުރެއްގައިވެސް ރުކުނުލް ޔަމާނީއަށް އިސްތިލާމުކުރާނެއެވެ.(1) ނަމަވެސް އެއަށް ބޮސްނުދޭނެއެވެ. އެއަށް އިސްތިލާމުކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ އޭނާގެ އަތުން އެއަށް އިޝާރާތްކުރުމަކީ ޝަރުޢުވެގެންވާކަމެއްނޫނެވެ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ނާޞިރުއްދީން އަލްއަލްބާނީ رحمه الله

__________________________________________

1 އިސްތިލާމުކުރުމަކީ: އޭގެ ކައިރިއަށްގޮސް އޭގައި އަތްލުމެވެ.

މިފަތުވާގެ އަޞްލުބައްލަވާ: ލިންކު1(ޢަރަބި) ، ލިންކު2(އިނގިރޭސި)