[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: އިޙްރާމް ހެދުން ބަދަލުކުރުން

ހައްޖުގެ ވަޤުތުގައިވިޔަސް އަދި ޢުމްރާގެ ވަޤުތުގައިވިޔަސް، އިޙްރާމް ހެދުން އަޅައިގެންތިބި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް، އެބޭފުޅުންގެ އިޙްރާމްހެދުން އެހެން އިޙްރާމް ހެދުމަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

 

 

الحمد لله

ހައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ޢިޙްރާމް އަޅައިގެންތިބި ބޭފުޅުންނަށް، އިޙްރާމްހެދުން[ބާލާ] އެހެން އިޙްރާމް ހެދުމަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ހައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް އަޘަރުކުރާނެކަމެއްނޫނެވެ.

 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢީލްމީ ދިރާސަށްތައްކޮށް ފަތުވާދޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

( فتاوى اللجنة 11/185)

______________________________________

މިފަތުވާގެ އަޞްލު ބައްލަވާ: ލިންކު1 (ޢަރަބި) ، ލިންކު2 (އިނގިރޭސި)