[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ޢުމްރާގައި ވަދާއުގެ ޠަވާފެއްވޭތަ؟

ހައްޖުކުރާ ވަޤުތު ނޫން ވަޤުތުތަކުގައި ކުރާ ޢުމްރާއަށް ވަދާޢުގެ ޠަވާފެއްވޭ ހެއްޔެވެ؟

الحمد لله

ޢުމްރާކުރާމީހާ މައްކާއިން ނުކުތުމުގެ ކުރިން ވަދާއުގެ ޠަވާފުކުރުން އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރުޢުވެގެންވެއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޢުމްރާކުރުމަށްފަހު މައްކާގައި މަޑުކޮށްފައި މައްކާއިން ނުކުންނަނަމައެވެ.

އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި މިމަސްއަލާގައި އޮތް ދެޤައުލުންކުރެ އެންމެ ޞައްޙަ ޤައުލަކީ އެއީ ލާޒިމުކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢީލްމީ ދިރާސަށްތައްކޮށް ފަތުވާދޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (١١/٢٩٨-٢٩٩) .

____________________________________________

1 ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށްފަހު ވަދާއުގެ ޠަވާފުކުރުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ.

މިފަތުވާގެ އަޞްލު ބައްލަވާ: ލިންކު1(ޢަރަބި) ، ލިންކު2 (އިނގިރޭސި)