[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތަބްލީޣު ޖަމާޢަތުގެ ޙަޤީޤަތް

މިލިޔުމަކީ الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصين ލިޔުއްވާފައިވާ حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها” ފޮތުގައި جماعة التبليغ އާއިބެހޭގޮތުން ޝައިޚު ލިޔުއްވާފައިވާ ބައި އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވަ ލިޔުމެކެވެ.  މި ފޮތް ތަޤުދީމް ކުރައްވާފައިވަނީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޑރ.ސާލިޙު ބުނު ފައުޒާން ބުން ޢަބްދުﷲ އަލްފައުޒާން އެވެ. މި ބޭފުޅާއަކީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ހައިއަތު ކިބާރުލް ޢުލާމާ އަދި އައް ލަޖުނަތު އައްދާއިމާ ލިލްއިފްތާ ގެ މެމްބަރެކެވެ. ދެން މި ފޮތް ތަޤުދީމް ކުރައްވާފައިވަނީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ސާލިޙް ބުން ޢަބްދުﷲ ބުން ޢަބްދުއް ރަޙްމާން އަލްޢުބޫދު އެވެ. މި ބޭފުޅާއަކީ މާދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔަތުއް ދަޢުވާގެ ޑީން އެކެވެ. ދެން މި ފޮތް ތަޤުދީމް ކުރައްވާފައިވަނީ ފަޞީލަތުއް ޝައިޚް ޞާލިޙު ބުން ސަޢުދު އައް ސުޙައިމީ އެވެ. މި ބޭފުޅާ އަކި މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޤިސްމުލް ޢަޤީދާ ގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

ފޮތުގެ ނަން:  ތަބްލީޢު ޖަމާޢަތުގެ ޙަޤީޤަތް

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު:17 ޞަފްޙާ (A4 ސައިޒް).

ފައިލް ސައިޒް: 1.48 MB

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ