[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން ލޯބިކޮށް ތަބާވި ގޮތް – 4

އަބޫ ސަޢީދުލް ޚުދުރީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ (އެއްދުވަހެއްގައި) ޚުތުބާއެއް ދެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ( ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅަކަށް ދުނިޔެއާއި( ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމާއި)، އެއިލާހުގެ ހަޟްރަތުގައިވާ

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން ލޯބިކޮށް ތަބާވި ގޮތް – 2

އަލްއިމާމު އަލްޙާކިމް ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ މުސްތަދުރަކުގައި ގެންނަވާފައި ވެއެވެ. ޢާއިޝާ ރަޞިޔަﷲ ޢަންހާ ވިދާޅުވިއެވެ. ( ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައާއިގެން މަސްޖިދުލްޙަރާމުން، މަސްޖުދުލް އަޤުޞާއަށް އިސްރާ ކުރެވުނު ޚަބަރު އެކަލޭގެފާނު ދެއްވުމުން، މީސްތަކުންގެ

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން ލޯބިކޮށް ތަބާވި ގޮތް – 1

ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ. ރަސޫލﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ، އަބޫބަކުރުގެފާނަށް އިސްލާމްދީނަށް ދަޢުވަތު ދިން ހިނދު ، ފަސްޖެހުމެއްނެތި އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތު ތެދުކޮށް އީމާން ވިއެވެ.

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން ލޯބިކޮށް ތަބާވި ގޮތް – 4

އަބޫ ސަޢީދުލް ޚުދުރީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ (އެއްދުވަހެއްގައި) ޚުތުބާއެއް ދެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ( ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅަކަށް ދުނިޔެއާއި( ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމާއި)، އެއިލާހުގެ ހަޟްރަތުގައިވާ

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން ލޯބިކޮށް ތަބާވި ގޮތް – 2

އަލްއިމާމު އަލްޙާކިމް ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ މުސްތަދުރަކުގައި ގެންނަވާފައި ވެއެވެ. ޢާއިޝާ ރަޞިޔަﷲ ޢަންހާ ވިދާޅުވިއެވެ. ( ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައާއިގެން މަސްޖިދުލްޙަރާމުން، މަސްޖުދުލް އަޤުޞާއަށް އިސްރާ ކުރެވުނު ޚަބަރު އެކަލޭގެފާނު ދެއްވުމުން، މީސްތަކުންގެ

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން ލޯބިކޮށް ތަބާވި ގޮތް – 1

ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ. ރަސޫލﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ، އަބޫބަކުރުގެފާނަށް އިސްލާމްދީނަށް ދަޢުވަތު ދިން ހިނދު ، ފަސްޖެހުމެއްނެތި އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތު ތެދުކޮށް އީމާން ވިއެވެ.